Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

ĐIỀU TRỊ CHÓ (MÈO) DẠI CẮNChó ( mèo) phát dại mắt đỏ, chạy lung tung, đầu chúi,  đuôi cúp xuống, nước dãi  đặc chảy thường xuyên;  tiếng sủa khàn , về cuối hay có tiếng rít cao như tiếng hú, khát nước, bụng hóp lại, không ăn, hay run giật, liệt tứ chi, thường chết không quá 15 ngày.

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP   Cã tíi 90 % c¸c tr­ưêng hîp t¨ng HA nguyªn nh©n kh«ng râ, nªn vÒ mÆt ®iÒu trÞ, phÇn lín bÖnh nh©n ph¶i ¸p dông chÕ ®é néi khoa, nghÜa lµ kÕt hîp chÕ ®é sinh  ho¹t hîp lý víi thuèc h¹ huyÕt ¸p.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Y HỌC CÔ TRUYỀN: SỰ CHỌN LỰA ĐIỀU TRỊ SAU BÁCH BỆNH·         Y HỌC CÔ TRUYỀN CÓ GÌ:
Nói đến Y học cổ truyền là người ta nghĩ  ngay  đến: thuốc nam, thuốc bắc – thuốc sắc; cao đan hoàn tán; thuốc dạng Siro; thuốc dạng hoàn, viên; dạng bôi; dạng bóp; dạng ngâm rượu; dạng viên nang, nhộng xanh, nhộng vàng.... Đông –Tây y kết hợp, Y học cổ truyền còn có cả thủy châm nữa, tức là dùng thuốc tiêm trực tiếp vào huyệt đạo trên cơ thể.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013